Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilimler amaç, muhteva ve metot bakımından farklı özelliklere sahiptir.

Sosyal Bilimler, toplumsal olayları, insanların sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adıdır. Sosyal Bilgiler ise coğrafya, tarih, hukuk, ekonomi ve çevre gibi konuları içeren bilgilerdir.

Sosyal Bilgiler dersi, bireylerin sosyal ve etkin bir vatandaş olmasını ve toplumsal yaşamda değer kazanması için gerekli olan bilgileri sağlar.

Sosyal Bilgiler dersi öğretiminin hedef ve amaçları;

  • Eleştirici, yaratıcı, yapıcı
  • Sorumluluklarını görevlerini ve haklarını bilen
  • Çevresiyle etkili iletişimde bulunabilen
  • Sorgulayan ve sorun çözme becerisi olan
  • İşbirliğine açık ve üretken
  • Bireyler arası ilişkileri gelişmiş
  • Ulusal ve uluslar arası sorunlara duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Sosyal Bilgiler dersi aracılığıyla öğrencilere; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik, demokratik, insan haklarına saygılı,çağdaş değerlerin yanı sıra bu değerlerin korunması konusunda duyarlı ve etkin bireyler olmaları için temel bilgiler verilmektedir.

Sosyal Bilgiler derslerinde tarihi olaylar ve günümüz olayları arasında bağlantı kurulmasına, öğrenme etkinliklerinin uygulanmasına, öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımının sağlanmasına, güncel ve geçerli bilgilerin kullanımına yer vererek öğrenme sürecinde farklı strateji yöntem ve tekniklerin kullanımına özen gösterilmektedir.Derslerde teknolojiden yararlanılmakta uygulanan etkinliklerle dersler zevkli hale getirilerek öğrenmede kalıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır.Ölçme ve değerlendirmede yeni yaklaşım yöntemlerinin yanında klasik yöntemlere de yer verilmektedir.

Tarih konularında özellikle olayların neden sonuç ilişkisinin etkilerine, milli ve manevi değerlere önemine, Coğrafya konularında; çevre bilincinin oluşmasına, ulusal ve evrensel kaynakların tanınmasına edindirilen coğrafya bilgileri ile çağdaş bir dünya görüşünün oluşturulmasına; ayrıca harita, grafik okuma ve yorumlama yeteneklerinin geliştirilmesine, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi konularında ise hak ve sorumluluklarını bilen, bilinçli, hoşgörü sahibi, demokratik vatandaş olabilmeye ve bu yönde davranış geliştirmeye yönelik faaliyetler uygulanmaktadır.