İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı öğrencilerin araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen, yaşam boyu öğrenen bireyler olabilmeleri için fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için öğretim programının yapılandırmacı anlayışa uygun olarak hazırlandığı ve programın uygulanması sürecinde öğrenme ortamları ve öğretim stratejilerinin yapılandırmacı anlayışı yansıtması gerektiği belirtilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği Fen ve Teknoloji dersinde öğrencinin Fen ve Teknolojinin doğasını anlaması amaçlanır. Fen bilimleri olarak bilinen fizik, kimya ve biyoloji bilimleri arasındaki ilişkiyi anlayan öğrencinin bu ilişkiyi teknoloji ile bütünleştirmesi istenir. Çünkü yaşadığı çevre devamlı değişmekte ve gelişmektedir. Bu gelişim ve değişime ayak uydurabilmenin ilk adımı; ne olduğunu, nasıl olduğunu anlamaktan geçmektedir. Böylece öğrencinin Fen ve Teknolojinin çevre ile olan ilişkisini de görmesi bu ilişki çerçevesinde olayları yorumlaması istenir.

Öğretim programında da ifade edildiği gibi, okulumuzda fen eğitimi için laboratuar, araç - gereçleri, kapsamlı kitaplar ve görsel öğrenmeye yönelik ders görüntü materyalleri gibi çeşitli kaynakların kullanılmasına, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmasına da önem verilmektedir.

Okulumuzun vizyonu; tüm öğrencilerimizi fen ve teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmektir. Bu amaçla öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme - uygulama ve karar verme becerilerini geliştirmeleri için derslerimizi öğrenciyi etkin kılan proje çalışmaları, beyin fırtınası, deneye dayalı laboratuar çalışmalarıyla destekliyoruz.

Bu süreçte öğrencilerimizin;

  • Kendisine güvenen ve çevresine saygılı,
  • Teknolojik gelişimleri takip eden,
  • Yapıcı ve yaratıcı eleştiri gücüne sahip,
  • Araştırmaya, okumaya ve eleştiriye açık,
  • Bilgilerini güncel hayatta uygulayabilen

bireyler olmaları gerektiğinin bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.